Knjižnična statistika

Racionalno upravljanje knjižnic temelji na eksaktnih podatkih o virih, s katerimi knjižnice razpolagajo, in storitvah, ki jih izvajajo. Izračunavanja učinkovitosti delovanja knjižnice, načrtovanja razvoja in doseganja strateških ciljev si ni mogoče zamišljati brez natančnih statističnih podatkov. Na njih temeljijo poročila in informacije o poslovanju knjižnice, finančne ocene in zahteve, poslovne odločitve upravljavcev in strateški načrti. Z njimi spremljamo in vrednotimo rezultate dela, so osnova za uvajanje novosti v delovne procese, za načrtovanje, uvajanje izboljšav ter informiranje ustanoviteljev in financerjev o porabi sredstev. Omogočajo primerjave med podobnimi organizacijami, z njihovo pomočjo merimo stopnjo doseganja strokovnih standardov, ugotavljamo trende razvoja, na njih gradimo promocijo dejavnosti knjižnic. Ustanoviteljem in drugim deležnikom omogočajo spremljanje področja in oblikovanje politike razvoja ter jim dajejo argumente o pomenu knjižničnih storitev za uporabnike in družbo.

Statistični vprašalnik

Vsebina statističnega vprašalnika se z leti spreminja, tako kot se spreminjajo naloge in dejavnosti knjižnic. Statistične podatke zbiramo na način, ki omogoča tvorbo časovnih vrst, primerjave z drugimi resorji v Sloveniji in mednarodne primerjave. Zato izhajamo iz veljavnih mednarodnih standardov. Glavne variable ostajajo nespremenjene že od prvih UNESCOvih priporočil o standardizaciji knjižnične statistike. Pri uvajanju novih količin pa se opiramo predvsem na mednarodne standarde ISO (ISO 2789, ISO 11620), standarde ISBD, zahteve oziroma predloge SURS in EUROSTAT ter na iniciative knjižnic in na zahteve njihovih financerjev.

Narodna in univerzitetna knjižnica zbira statistične podatke o delu knjižnic v skladu s Pravilnikom o statističnih meritvah knjižnic.

Vzorci vprašalnikov

Frekvenca zbiranja podatkov in izvedba statističnih meritev

Statistične meritve izvajamo po utečeni časovni shemi in v skladu z Letnim načrtom statističnih raziskovanj

Obdelava in objava podatkov

Najnovejše statistične podatke o delu knjižnic objavimo na spletu v mesecu juniju, Količine, ki jih spremljamo, v obliki Excelovih tabel. Na portalu BibSiSt so objavljeni podatki o knjižnicah od leta 2000 (oziroma od leta 1999 za šolske knjižnice) naprej. Čeprav je to v nasprotju z načeli nacionalne statistike, podatkov ne objavljamo v agregirani obliki, ker gre pri veliki večini poročevalskih enot za javne knjižnice.

Zakonske osnove

V skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01/, 96/2002 – ZUJIK in 92/2015; 33. člen, 37. člen in 39d. člen) na nacionalni ravni spremlja delovanje knjižnic in zbira statistične in druge podatke o knjižnicah Narodna in univerzitetna knjižnica. Nalogo vključuje tudi Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica (Uradni list RS, št. 46/03, 85/08 in 30/19) v 7. členu.